fbpx

Saudzēt un aizsargāt vidi ir katra cilvēka pienākums

Cilvēka ietekme uz vidi ir tikpat sena kā cilvēce. Mūsu radītā vide veido mūsu sabiedrību […]

Cilvēka ietekme uz vidi ir tikpat sena kā cilvēce. Mūsu radītā vide veido mūsu sabiedrību un ekonomiku, ietekmējot mūsu dzīvošanas, strādāšanas, izklaidēšanās un pārvietošanās veidu. Būvniecība ir viena no tām tautsaimniecības nozarēm ar kuras palīdzību cilvēks rada jaunas vērtības, kā arī piešķir jaunu dzīvi vesturiskām būvēm, radot labākus dzīves un darba apstākļus.

Apzinamies, ka būvniecības procesā, lielākos vai mazākos apmēros tiek nodarīts kaitējums apkārtējai videi. PRO DEV komanda jau no pašiem uzņēmuma pastāvēšanas pirmssākumiem lielu uzmanību ir veltījusi, lai katrā ķēdes posmā katrs resurss tiktu izmantots racionāli, tādējādi samazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Videi draudzīga būvniecība ir tāda pieeja ēku projektēšanā, celtniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kas tiecas samazināt ēkas kā dzīvojamās vienības slodzi uz apkārtējo vidi un dabas resursiem, it īpaši neatjaunojamajiem. Videi draudzīga būvniecība ir vērsta uz veselīgas dzīves vides radīšanu un uzturēšanu, balstoties uz efektīvu dabas resursu izmantošanu un ekoloģiskiem principiem.

Neatkarīgi no būves izmēriem, sarežģītības un darba apjomiem, mēs pielietojam būvniecības praksi, kas tiek plānota un ir vērsta uz maksimāli vides saudzējošu un ilgtspējīgu vērtību radīšanu. Līdz šim nav izstrādāta viena konkrēta un universāla formula, bet ir principi uz ko tiek balstīta videi draudzīga būvniecība. Mēs šos principus īstenojam ikdienā, tas ir liels izaicinājums, jo ir jāatrod balanss starp ierasto celtniecības praksi, ēku būvniecību un ilgtspējīgu vidi, kura būtu energoefektīva un nodrošinātu, ka būvniecības process un ekspluatācijā nodotā būve apkārtējo vidi pēc iespējas mazāk negatīvi ietekmētu.

Lai nodrošinātu videi draudzīgu būvniecību PRO DEV ir ieviesis sekojošus principus:

PRO DEV komandai rūp Latvija, tās iedzīvotāji un vide. Esam pārliecināti, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs vēlas dzīvot vēl attīstītākā, sakārtotākā un sakoptākā vidē. Uz šo mērķi mums ir jātiecas visiem kopā.

Bez tā, ka racionāli plānojam, šķirojam un izmantojam modernu transportu, esam siltināšanas programmā aktīvi darbojušies jau kopš to pirmsākumiem, kad tika apzinātas problēmas, klasificēti īpašumi, auditēts to stāvoklis, noteikti prioritārie darbi un metodoloģija, lai iegūtu optimālus siltuma ietaupījumus. Rezultātā esam standartizējuši ēku renovāciju un siltināšanai pieejam kā ražošanas procesam: standartizēti mezgli, specializētas brigādes konkrētu darbu veikšanai, gadiem praksē pārbaudīti materiāli. Latvijā vēl ir ļoti daudz nenosiltinātu mājokļu, līdz ar to viena no mūsu galvenajām prioritātēm arī šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā ir palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem nosiltināt māju piesaistot līdzfinansējumu.

Mēs neapstāsimies pie sasniegtā, tieši otrādi turpināsim ar vēl lielāku degsmi mācīties no Skandināviem, tāpat arī izglītot sabiedrību vides jautājumos. Mēs turpinam pilnveidot esošos un ieviest jaunus principus, tādējādi strauji pietuvinoties Skandināvijas standartiem.


  27.01.2017