fbpx

10 principi, lai nonāktu līdz oglekļa izmešu brīvas enerģijas izmantošanai ēkās

Ēkas patērē aptuveni 40% no visa enerģijas un ir atbildīgas par 36% no kopējā CO2 […]

Ēkas patērē aptuveni 40% no visa enerģijas un ir atbildīgas par 36% no kopējā CO2 emisijas apjoma Eiropā. Līdz ar to tieši ēku energoefektivitātes uzlabošanai un ar to saistītajiem jautājumiem ir būtiska loma negatīvas ietekmes uz vidi mazināšanā.

Saskaņā ar Eiropas Savienības saistošo Energoefektivitātes Direktīvu Jaunbūvētajām Ēkām (EPBD) ar 2021. gadu visām ēkām jābūt uzbūvētām saskaņā ar t.s. gandrīz Nulles Enerģijas (nZEB) standartu. Šis uzstādījums prasa paveikt virkni dažādu izmaiņu gan ēkām paredzēto enerģijas sistēmu izbūvē, gan inovāciju ieviešanu, kas gala lietotājiem – ēkas apdzīvotājiem ļauj efektīvāk pārvaldīt enerģijas izmantošanu.

Tas nozīmē, ka notiks ievērojamas izmaiņas un pāreja no centralizētām, fosilo kurināmo izmantojošām sistēmām uz efektīvām, vairāk decentralizētām, salīdzinoši neatkarīgām sistēmām, kā pamatā būs atjaunojamās enerģijas izmantošana. Atjaunojamās enerģijas izmantojošo sistēmu, kā apjoms tuvākajā laikā ievērojami pieaugs, savienošana būs kritisks faktors, lai panāktu ilgtspējīgu no oglekļa izmešiem brīvu enerģiju.

Šādas sistēmas veidošanās, kad liels apjoms iekārtu, kas piegādā laikā nevienmērīgu enerģijas daudzumu, radīs jaunus izaicinājumus enerģijas uzkrāšanā un vadībā. Tiek paredzēts, ka šī procesa ietvaros būtiska loma būs katram šīs enerģijas sistēmas elementam – katrai pieslēgtajai ēkai.

Līdz ar to tiek paredzētas būtiskas izmaiņas ēku nozīmei – katra atsevišķa ēka no neefektīva lielu enerģiju patērējoša elementa kļūst par efektīvu enerģiju uzkrājošu mikro centru, kas patērē, uzkrāj un piegādā enerģiju, veidojot kopējo enerģijas sistēmu efektīvu un elastīgu.

Tiek izvirzīti 10 principi, kas jāizpilda, lai sasniegtu ambiciozos enerģijas patēriņa un  CO2 izmešu samazinājuma mērķus.

EU uzstādījumi energoefektivitātes palielināšanai ēkām

Princips#1 Pirmkārt iespējami jāpalielina ēkas energo efektivitāte.
Principa realizācijas pamatā ir jau uzbūvēto māju renovācijas programmas un enerģijas efektivitātes prasības jaunbūvētajām ēkām.

Princips#2 Iespējami palielināt lokālu enerģijas ražošanu ar atjaunojamiem resursiem.
Pamatā uzsvars tiek likts uz saules kolektoriem, kas nodrošina vismaz daļu nepieciešamās enerģijas lokālām vajadzībām, kā arī savienojumu ar centrālo tīklu un pārpalikuma enerģijas pārdošanu.

Princips#3 Stimulēt enerģijas uzkrāšanas risinājumu ieviešanu ēkās
Ir paredzama lokālu enerģijas uzkrāšanas risinājumu arvien biežāka ieviešana ēkās, kas ļauj lokāli saražoto enerģiju uzkrāt, lai uzlabotu saražotās enerģijas patēriņa efektivitāti.

Princips#4 Ieviest pieprasījuma atkarīgu enerģijas  apjomu patēriņu
Idejas pamatā ir elektroenerģijas patēriņa optimizācija, kas balstīta uz pieprasījumu atkarībā no enerģijas cenas. Atbilstoši patēriņa t. s.“pīķa” stundās enerģija ir ievērojami dārgāka, kas automātiski izraisa reakciju lietotāju pusē, kas iespēju robežās šajā laikā enerģiju ekonomē. Tas prasa lietotājiem ērti pieejamu mājas tehnikas vadību (piemēram, ar viedtelefona aplikācijas palīdzību) lai operatīvi varētu veikt šo iekārtu enerģijas patēriņa izmaiņas.  Sistēmas ieviešana ir salīdzinoši sarežģīta, tomēr jau ir veikti pirmie soļi šajā virzienā.

Princips#5 Iespējami samazināt CO2 izmešu daudzumu siltuma iegūšanas un dzesēšanas procesiem
Liels uzsvars šajā jomā ir paredzēts siltumsūkņu izmantošanai ūdens sildīšanas nolūkā, aizstājot novecojošas iekārtas.

Princips#6 Atbalstīt iespēju gala lietotājiem izmantot ierīces, kas palielina to iespējas ekonomēt enerģiju
Kontrolieri, kas ir savienoti ar internetu ļauj lietotājiem vairāk iesaistīties enerģijas patēriņa optimizācijā, gan pašiem nosakot scenārijus iekārtu darbībai, gan arī reaģējot uz enerģijas cenu izmaiņām, kas varētu tikt nosūtītas uz aplikācijām, ko izmanto gala lietotāji.

Princips#7 Nodrošināt visiem patērētājiem iespēju  enerģiju iegādāties, balstoties uz tās izmaksām konkrētajā laikā.
Iespējami visiem enerģijas lietotājiem jānodrošina iespēja saņemt enerģiju, balstoties uz pieejamu informāciju par enerģijas cenu.

Princips#8 Veicināt biznesa modeļus, kā pamatā ir mikro enerģijas centri
Atbalstīt privāta sektora iniciatīvas, kas ir balstītas uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas patēriņa optimizācijā, patēriņa slodzes mazināšanā “pīķa” patēriņa stundās.

Princips#9 Veidot nelielas apdzīvotās vietas ar savstarpēji savienotām ēkām
Šāda pieeja ļauj efektīvāk izmantot lokāli saražoto enerģiju, kā arī vieglāk ieviest modernas tehnoloģijas enerģijas patēriņa kontrolei.

Princips#10 Jau savlaicīgi izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru  elektromobiļu vajadzībā
Tā kā elektromobiļu industrija attīstās, jau savlaicīgi paredzēt šiem auto draudzīgu infrastruktūru.

Informācija sagatavota, balsoties uz The Buildings Performance Institute Europe (BPIE) publicētajiem datiem.


  29.06.2016